You are currently viewing Lean Management w budownictwie

Lean Management w budownictwie

Zarządzanie projektem to nieustanne definiowanie nowych zadań, ustalanie terminów, kontrola współpracowników i analiza bieżących ryzyk. Aby dojść do określonego z góry celu, niezbędnym jest, żeby cały zespół był świadomy jaki jest aktualny stan zaawansowania projektu oraz jak wiele pracy pozostało do zrobienia. Jednym z narzędzi pomocnych w zarządzaniu projektami jest metoda LEAN Management. Wywodząca się z przemysłu motoryzacyjnego koncepcja „krótkich cyklów” oraz „szybkiego czasu reakcji” miała być alternatywą dla produkcji masowej. Zastosowanie tego podejścia w budownictwie nazywane jest jako „Lean Construction”. W dalszej części artykułu opiszę najważniejsze założenia „Szczupłego zarządzania” oraz to, w jaki sposób przekładają się one na branżę budowlaną.

Lean Management najczęściej wykorzystuje się do zarządzania powtarzalnymi pracami, np. w przypadku wykonywania tych samych prac w wielu podobnych mieszkaniach w budownictwie kubaturowym, ale może on również być zastosowany w przypadku unikalnych projektów. Jego wyobrażeniem może być pociąg przejeżdżający przez budynek, którego każdy wagon to inny rodzaj prac, mających miejsce w stałych odstępach czasu. W żadnej z wiodących firm budowlanych w Polsce i Europie to podejście do zarządzania projektem nie może być zignorowane.

5 zasad Lean Management według Womack & Jones

„Lean Management” albo „Lean Thinking” można zdefiniować w pięciu następujących krokach:

 1. Zdefiniowanie wartości produktu z punktu widzenia klienta – wartością dla klienta jest w głównej mierze wszystko to, co z jego punktu widzenia jest dla niego użyteczne oraz to za co jest on w stanie zapłacić. Można wyróżnić dwa typy „klientów”: końcowego odbiorcę (Produktkunde) oraz osobę następną w procesie tworzenia produktu (Prozesskunde), czyli taką która również ma jakąś pracę do wykonania w procesie tworzenia finalnego produktu, jednakże nie jest jego końcowym odbiorcą (chodzi tu przykładowo o relację pomiędzy różnymi podwykonawcami na budowie, których praca jest wzajemnie uzależniona). Wszystko to, co nie stanowi wartości dla klienta powinno zostać w procesie tworzenia produktu wyeliminowane.
 2. Eliminacja marnotrawstwa i identyfikacja dodatkowej wartości – należy maksymalnie zredukować marnotrawstwo w procesie tworzenia produktu i poświęcić dodatkowy czas na procesy, które wpływają na wzrost wartości produktu.
 3. Niezakłócony przepływ – zarządzanie procesami w taki sposób, aby wyeliminować przerwy i przestoje, umożliwiając niezakłóconą pracę w ustalonym rytmie.
 4. Sterowanie produkcją według potrzeb – koncepcja, w której to klient końcowy decyduje o rozpoczęciu produkcji oraz gdzie osoba następna w procesie tworzenia produktu mobilizuje swojego poprzednika do działania poprzez sygnalizowanie swoich potrzeb.
 5. Dążenie do perfekcji – należy dążyć przede wszystkim do eliminacji błędów według zasady: ” Nie popełniaj błędów, nie akceptuj błędów innych i nie przekazuj błędów innym”.

5 zasad Lean Management w budownictwie

Przedstawione w poprzednim akapicie zasady „Lean management” można również zastosować w budownictwie i ująć je w 5 następujących punktach:

 1. Wartość dla klienta (Kundenwert) – w przypadku projektów budowlanych należy skupić się przede wszystkim na jakości i terminowości wykonania prac budowlanych, według zawartych w umowie ustaleń. Jako jeden z podwykonawców należy zadbać, aby terminowo i bezusterkowo wykonać własny zakres prac, tak aby osoba/firma, która jest od niego uzależniona, mogła terminowo i bezproblemowo rozpocząć kolejne prace. Przykładowo murarz stawiający ściany działowe powinien zadbać o zachowanie pionów i kątów murowanych przez niego ścian, a następnie terminowo przekazać uporządkowane miejsce pracy tynkarzom.
 2. Wśród czynników marnotrawstwa (Verschwendung) można wyróżnić 8 następujących rodzajów:
  1. Transport (Transport) – nieodpowiednio zaplanowane transporty materiałów i prefabrykatów skutkują wyższymi kosztami dla zamawiającego. Używanie nieodpowiednich środków transportu na budowie lub wykorzystywanie w tym celu fachowców prowadzi do straty czasu i opóźnień.
  2. Złe zarządzanie materiałem (Bestände) – chaos i brak miejsca na placu budowy skutkują wielokrotnym przemieszczaniem materiałów, problemami w ich lokalizacji i utratą jakości ze względu na złe składowanie.
  3. Zbędny ruch (Bewegung) – duża odległość miejsca pracy od toalet i pomieszczeń socjalnych skraca dzienny czas prawdziwie efektywnej pracy fachowców. Nieodpowiednio zaplanowane drogi na budowie przyczyniają się do zmniejszenia efektywności pracy wszystkich pracowników.
  4. Oczekiwanie (Warten) – oczekiwanie fachowców na dostawy materiałów, plany lub nowe zadania są niewykorzystanym potencjałem pracowników. Brak komunikacji na odległość dodatkowo wydłuża czas przestojów. Czekanie, to również niewykorzystany potencjał maszyn i sprzętów budowlanych.
  5. Niezachowanie terminowości (Terminabweichung) – niedotrzymanie terminów generuje dodatkowy stres na koniec projektu, a pośpiech może generować dodatkowe błędy.
  6. Niezoptymalizowane procesy (Aufwändige Prozesse) – nieodpowiednio wyposażeni pracownicy lub jakość pracy znacznie poniżej lub powyżej wymaganej, wydłużają czas procesów budowlanych.
  7. Błędy wykonawcze i poprawki (Fehler und Nacharbeit) – błędy wykonawcze skutkują wysokimi kosztami naprawy na późniejszych etapach. Dodatkowo ograniczają one postęp innych prac i wydłużają sumaryczny czas całego projektu.
  8. Niewykorzystany potencjał zespołu (Ungenutztes Potenzial von Mitarbeiter) – w celu rozwiązywania problemów i optymalizacji procesów warto korzystać z doświadczenia i wiedzy wszystkich członków zespołu. Planując przedsięwzięcie samodzielnie lub w wąskim gronie istnieje ryzyko niezidentyfikowania optymalnego rozwiązania, które mogłoby zostać zaproponowane przez innego członka zespołu.
  Umiejętne zniwelowanie czynników marnotrawstwa powinno pozwolić na wygospodarowanie dodatkowego czasu, który należy zainwestować w rzeczy bezpośrednio zwiększające wartość projektu dla klienta lub wyprzedzenie zaplanowanych terminów, w celu zbudowania czasowego buforu bezpieczeństwa.
 1. Ciągłość prac (Fluss) osiąga się poprzez zaplanowanie poszczególnych procesów oraz tworząc harmonogram przedsięwzięcia. W „Lean Construction” kluczowym elementem jest zdefiniowanie powtarzalnych w projekcie procesów, a następnie nadanie im taktu (najczęściej tygodniowego), w którym następuje wykonywanie poszczególnych prac. W ten sposób przez budynek przejeżdża wirtualny pociąg, którego każdym wagonem jest inny rodzaj prac wykonywanych w danym pomieszczeniu. Zaletami tej koncepcji jest redukcja błędów wykonawczych na wczesnych etapach i ciągłość realizacji prac bez przestojów.
 2. Koncepcja „Pull” (z ang. ciągnąć) (Pull Prinzip) miała być alternatywą dla produkcji masowej, w której to klient miałby decydować o zapotrzebowaniu na dany produkt, a producent poprzez „Lean management” byłby w stanie, w optymalnym czasie dostarczyć mu ten produkt. W budownictwie jest to dość oczywiste podejście, bowiem to najczęściej inwestor zgłasza się do architekta i generalnego wykonawcy (producenci) ze swoim zapotrzebowaniem. Odmiennym do koncepcji „pull” przykładem w budownictwie może być z kolei deweloper, który sprzedaje mieszkania w zrealizowanej już inwestycji, gdzie z góry założona jest koncepcja budynku, osiedla i ilości jednostek mieszkalnych.
  W „Lean Construction” cały proces budowlany powinien przebiegać na podstawie sygnalizowania potrzeb. Materiały powinny być dostarczane zgodnie z zapotrzebowaniem, aby unikać ich nadmiernego składowania. Wykonawca bazujący na pracy innego wykonawcy powinien wymagać od niego jakości oraz mobilizować go terminowego przekazania miejsca pracy. Odpowiednio wcześnie zasygnalizowane potrzeby mogą pomóc w uniknięciu opóźnień poprzez zaangażowanie dodatkowych pracowników lub szczególnych rozwiązań.
 1. Zaistniałe błędy wykonawcze powinny być regularnie analizowanie (Perfektion), tak aby zredukować ich liczbę na późniejszych etapach. Błędy powinny być rozpoznawane jak najwcześniej i rozwiązywane jak najszybciej. Powinno unikać się przekazywania błędów dalej i „zamiatania ich pod dywan”, ponieważ ich usunięcie na późniejszych etapach jest zawsze droższe i bardziej czasochłonne.

Praktyczne zrozumienie Lean Construction

W trakcie szkoleń o tematyce „Lean Construction” jednym z kluczowych elementów po przedstawieniu teorii jest jej wykorzystanie w praktyce, w trakcie zabawy zespołowej uczestników szkolenia polegającej na zbudowaniu zadanej konstrukcji z klocków LEGO®.

Zadanie składa się najczęściej z trzech rund i polega na wykonaniu tych samych czynności, ale z wykorzystaniem różnych narzędzi. Celem gry jest unaocznienie, jak ważne jest planowanie, dokumentacja oraz narady i podział obowiązków na budowie.

Każdy z uczestników szkolenia wciela się w rolę jednego z podwykonawców przedsięwzięcia budowlanego: murarza, malarza, cieślę, dekarza, instalatora, itd. Każdy z nich ma za zadanie w określonym czasie wbudować w odpowiednich miejscach swoje klocki LEGO. Końcowym efektem ma być konstrukcja wykonana według odpowiedniego schematu, w z góry narzuconym czasie.

Pierwsza runda przeprowadzana jest bez wstępnych ustaleń i narad zespołu, gdzie każdy z podwykonawców otrzymuje tylko poglądowy rysunek ostatecznej konstrukcji. Po wstępnym czasie na samodzielną analizę zadania uczestnicy montują swoje klocki w odpowiednich miejscach, mając do dyspozycji krótkie bloki czasowe. Efekt jest zazwyczaj mizerny i nie udaje się zbudować zadanej budowli lub występują liczne błędy (np. klocki są wbudowane w złych miejscach).

W trakcie drugiej rundy uczestnicy dostają do dyspozycji bardziej szczegółowe rzuty i przekroje mające ułatwić zaplanowanie ułożenia klocków.

W trakcie trzeciej rundy, bloki czasowe są dodatkowo przerywane naradami zespołu i wspólnym planowaniem kolejnych kroków.

Z zabawy można wyciągnąć wiele przydatnych wniosków:

 • odpowiednia dokumentacja i rysunki techniczne znacznie ułatwiają przygotowanie się do zadania i uniknięcie błędów wykonawczych,
 • błędy popełnione na wczesnych etapach powodują duże opóźnienia, ze względu na potrzebę demontażu części klocków i ponownego ich wbudowania (klocki mogą być usuwane i montowane tylko przez ich właścicieli, np. elementy ścian przez murarzy itd.)
 • szczegółowy harmonogram, jasny podział zadań i z góry określona kolejność wykonywanych prac wprowadza harmonię i usprawnia proces budowlany,
 • regularne narady i wspólna analiza wykonanych prac, pozwala na szybkie rozpoznanie błędów i znalezienie optymalnych czasowo rozwiązań.

Opisany powyżej wariant gry zespołowej jest tylko przykładem, a ćwiczenie może być przeprowadzane na wiele różnych sposobów. Niezależnie natomiast od wariantu gry, ma ona pokazać w praktyce korzyści płynące z implementacji zasad Lean Management w budownictwie.

Podsumowanie

Obecnie Lean Management oraz Lean Construction staje się jednym ze standardów zarządzania dużymi projektami, a o jego implementacji można usłyszeć z ust największych marek budowlanych.

W następnym wpisie przedstawię Lean Construction w praktyce na podstawie moich własnych doświadczeń związanych z zarządzaniem projektem przy użyciu opisanych powyżej koncepcji.

Czy słyszałeś już wcześniej o Lean management w budownictwie?

A może masz już własne doświadczenia związane z zarządzaniem projektem według zasad Lean Construction?

Chętnie poznam Twoją opinię w tym temacie! Podziel się nią proszę w komentarzu.

Ten post ma jeden komentarz

 1. Łukasz

  Ciekawa tematyka. Są jakieś publikacje na ten temat? Najlepiej w Eng, moj DE raczej nie umozliwi lektury plynnej.

Dodaj komentarz